Thông báo gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, quan trắc, đo kiểm môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng

Thông báo gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, quan trắc, đo kiểm môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng

Do không nhận đủ hồ sơ thầu trong đăng tải mời hàng cạnh tranh do vậy, Phòng Kỹ thuật gia hạn đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh trên Website của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Nội dung: Thuê dịch vụ khảo sát, quan trắc, đo kiểm môi trường lao động cho cụm công nghiệp Bãi Bằng thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam, đã được Tổng giám đốc duyệt.

(Gửi kèm tờ trình đã phê duyệt; Yêu cầu báo giá; phụ lục các tiêu chí quan trắc, đo kiểm môi trường tại cụm công nghiệp Bãi Bằng)

Thời gian gia hạn đăng tải: vào 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2020 đến 10 giờ 00 phút ngày 03/11/2020Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons