Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư vật liệu, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa, hoàn nguyên các điểm thủng đường nước cứu hỏa tại khu vực đường, sân chứa mảnh nguyên liệu thuộc Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy –  Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1375/QĐ-GVN.PT ngày 30/12/2019 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư vật liệu, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa, hoàn nguyên các điểm thủng đường nước cứu hỏa tại khu vực đường, sân chứa mảnh nguyên liệu thuộc Phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy –  Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây lắp Cơ khí Phong Châu

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt về năng lực và có giá chào cao hơn giá gói thầu

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty Cổ phần Thương mại

Phong Phương

Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

 

2

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tổng hợp CVP Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons