Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chế tạo theo mẫu lõi bộ trao đổi nhiệt hệ thống nước nóng gia nhiệt cho máy ép quang máy xeo 2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chế tạo theo mẫu lõi bộ trao đổi nhiệt hệ thống nước nóng gia nhiệt cho máy ép quang máy xeo 2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu:Chế tạo theo mẫu lõi bộ trao đổi nhiệt hệ thống nước nóng gia nhiệt cho máy ép quang máy xeo 2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1252/QĐ-GVN.PT ngày 16/12/2019 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chế tạo theo mẫu lõi bộ trao đổi nhiệt hệ thống nước nóng gia nhiệt cho máy ép quang máy xeo 2 – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Viện nghiên cứu cơ khí.

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty TNHH cơ khí Cường Phát Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

2

Công ty TNHH thương mại và sản xuất cơ khí Nam Chi Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt về báo cáo tài chính và có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons