Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2020

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa tại Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2020

Căn cứ Quyết định số ……../QĐ-GVN.PT ngày 26/3/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vận tải bốc xếp hàng hóa năm 2020 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

–   Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật tổng hợp CVP.

–   Giá trúng thầu: 1.735.344.000 đồng (Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT).

–   Giá đã bao gồm thuế GTGT: 1.908.878.400 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ chín trăm linh tám triệu tám trăm bảy mươi tám nghìn bốn trăm đồng chẵn)

–   Hình thức hợp đồng: Đơn giá điều chỉnh.

–   Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2020 đến hết tháng 12/2020

–   Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty cổ phần xây lắp cơ khí Phong Châu Hồ sơ dự thầu không đủ điều kiện, không có đảm bảo dự thầu.

2

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Sông Lô Hồ sơ dự thầu không đủ điều kiện, không có đảm bảo dự thầu.

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên lạc với Tổng công ty Giấy Việt Nam để ký kết hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons