Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2. (Gồm 01 cái khu vực lưới, ép; 01 cái ở khu vực ép quang và lô cuộn; 01 cái dự phòng cho hệ thống) Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 698/QĐ-GVN.PT ngày 06/4/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt, hiệu chỉnh đưa vào sử dụng màn hình GOP điều khiển hệ thống truyền động máy xeo 2. (Gồm 01 cái khu vực lưới, ép; 01 cái ở khu vực ép quang và lô cuộn; 01 cái dự phòng cho hệ thống) Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: . Công ty TNHH BKTĐH

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty TNHH Công nghệ thông minh ICOMTECK. Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu. Chứng minh năng lực nhà thầu có 2 hợp đồng tương tự chưa đạt yêu cầu.

2

Công ty Cổ phần thiết bị tự động hóa Vitech. Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu.

Chứng minh năng lực nhà thầu có 2 hợp đồng tương tự chưa đạt yêu cầu.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons