Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo bộ quạt gió 553.Fa.004 của lò hơi Thu hồi (Nhà máy Điện)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo bộ quạt gió 553.Fa.004 của lò hơi Thu hồi (Nhà máy Điện)

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo bộ quạt gió 553.Fa.004 của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam ;

Căn cứ Quyết định số:  2422 /QĐ-GVN.PT ngày 28/10/2021 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo bộ quạt gió 553.Fa.004 của lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam ;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất quạt Công nghiệp TH Vinasun.

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty CP Xây lắp Cơ khí Phong Châu Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt  các yêu cầu về các hợp đồng tương tự và phương án gia công, chế tạo của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và TM Đông Á Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt  các yêu cầu về các hợp đồng tương tự và phương án gia công, chế tạo của hồ sơ mời thầu và có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons