Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-GVN.PT ngày 12/5/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Chế tạo Thiết bị và Kiểm Tra – Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần Thiết bị công nghiệp Hàn Việt Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty TNHH Cơ khí thực phẩm Trung Nghĩa Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt về năng lực và có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons