Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25,00 đến cốt 20,06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25,00 đến cốt 20,06 để tăng năng lực chứa của hồ tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25,00 đến cốt 20,06 để tăng năng lực chứa của hồ tại  Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-GVN.PT ngày 01/3/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp máy móc thiết bị nhân công, để thực hiện việc đào mở rộng hồ khẩn cấp từ cốt 25,00 đến cốt 20,06 để tăng năng lực chứa của hồ tại  Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phú Quý Phú Thọ.

          – Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu  Nhà thầu có giá chào thấp hơn giá gói thầu
2 Công ty Cổ phần Thương mại Phong Phương  Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons