Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dch v duy tu h thng báo hiu đường thy ni địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bo ATGT khu vc Cng An Đạo sông Lô và khu vc Cng Thi sông Hng

Tng công ty giy Vit Nam năm 2023

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ trưởng bộ Công thương phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng – Tổng công ty giấy Việt Nam năm 2023 ngày 27/6/2023;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 30/6/2023 của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu với Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1;

Xét tờ trình của tổ chuyên gia tư vấn ngày 11/7/2023,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ duy tu hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa theo QCVN 39: 2011/BGTVT đảm bảo ATGT khu vực Cảng An Đạo – sông Lô và khu vực Cống Thải – sông Hồng – Tổng công ty giấy Việt Nam.

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1.

– Giá trị ký kết hợp đồng sau khi thương thảo: 244.797.735 đồng (Đã bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi bảy nghìn, bảy trăm ba mươi lăm đồng)

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Tổ chuyên gia tư vấn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Kế toán trưởng, Tổ chuyên gia tư vấn, Giám đốc Xí nghiệp Bảo dưỡng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                            TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như Điều 3;                                                                                                                (Đã ký)

– Lưu: VT, XNBD(03).

                                                                                                                               Lê Công Hoàng

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons