Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo các chi tiết cho hệ thống cào thủy lực 525.Cp.290, 291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo các chi tiết cho hệ thống cào thủy lực 525.Cp.290, 291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

 Gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo các chi tiết  cho hệ thống cào thủy lực 525.Cp.290, 291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

 

 

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo các chi tiết  cho hệ thống cào thủy lực 525.Cp.290, 291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1679/QĐ-GVN.PT ngày 09/8/2021 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo các chi tiết  cho hệ thống cào thủy lực 525.Cp.290, 291 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Macweld

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Việt Nhà thầu  có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Trang Nhà thầu  có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons