Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo tại lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo tại lò hơi Thu hồi – Nhà máy Điện

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu xích tải bổ sung muối 553.Ev.075 và 553.Ev.076 tại lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số:         /QĐ-GVN.PT ngày 5/5/2021 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công, chế tạo theo mẫu xích tải bổ sung muối 553.Ev.075 và 553.Ev.076 tại lò hơi Thu hồi  – Nhà máy Điện – Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Xí nghiệp Tư nhân Cơ khí Toàn Cầu

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH Macweld Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty CP Khoa Học Công Nghệ Và Thiết Bị Bách Khoa Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầuShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons