Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.402 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.402 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.402 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1778/QĐ-GVN.PT ngày 17/8/2021 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ gia công chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.402 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

          Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Thiết bị máy Bảo Tiến

          – Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH Macweld Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty TNHH  vật tư tổng hợp Thái Nguyên Nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực và có giá chào cao hơn giá gói thầu
3 Xí nghiệp tư nhân cơ khí Toàn Cầu Nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực và có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons