Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-GVN.PT ngày 31/7/2023 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023,

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, nội dung như sau:

  1. Nhà thầu được lựa chọn:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm môi trường và sản xuất sạch.

– Giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 8%): 345.163.680,0 đồng.

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng, từ tháng 7/2023 đến hết tháng 01/2024. Trong đó:
  • Thời gian thực hiện việc quan trắc đối với từng kỳ: Thực hiện trong 06 tháng, theo yêu cầu của Tổng công ty, bắt đầu từ tháng 7/2023 đến hết tháng 12/2023.
  • Thời gian bên B trả kết quả và hoàn thiện nghiệm thu công việc của từng kỳ quan trắc vào tháng tiếp theo liền kề.
  • Thời gian thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: Thực hiện trong tháng 01/2024.
  1. Các nhà thầu không được lựa chọn:
STT Tên nhà thầu Lý do không được lựa chọn
1 Công ty cổ phần công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam Nhà thầu có giá dự thầu vượt giá gói thầu được phê duyệt và và hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm chưa đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng cuối năm 2023 đến các nhà thầu tham gia dự thầu.

Đề nghị nhà thầu là Trung tâm môi trường và sản xuất sạch đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/7/2023 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Thông báo này thay thư mời).

Trân trọng.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons