Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 731/QĐ-GVN.PT ngày 09/4/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ sửa chữa phục hồi cân bằng động cho rô to sàng áp lực cũ để thay thế cho sàng áp lực 534 Sc 224 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Viện Nghiên cứu Cơ Khí

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

 

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty Cổ phần Phát triển N3B Việt Nam Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

2

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Ngọc Huy Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons