Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Căn cứ Quyết định số 2726 /QĐ-GVN.PT ngày 04/8/2023 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;

Tổng công ty Giấy Việt Nam (Bên mời thầu) thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên, nội dung như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm chứng nhận Phù hợp (QUACERT).

– Giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT 5%): 48.300.000,0 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng).

– Phạm vi chứng nhận: Sản xuất giấy in, giấy viết, giấy photocopy, giấy Kraft và hóa chất cơ bản.

  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng:

+ Tổ chức đánh giá tái chứng  nhận: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

+ Cấp giấy chứng nhận: Trong vòng 15 ngày kể từ khi hồ sơ hành động khắc phục đạt yêu cầu.

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 đến nhà thầu tham gia dự thầu.

Đề nghị nhà thầu là Trung tâm chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07/8/2023 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Thông báo này thay thư mời).

Trân trọng.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons