Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển 200 tấn hàng tinh bột cation

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Dịch vụ vận chuyển 200 tấn hàng tinh bột cation

Căn cứ quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN ngày 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Tổng công ty Giấy Việt Nam-Công ty TNHH;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Con Ong.
Giá trị trúng thầu: 89.424.000 đồng. Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

(Bằng chữ: Tám mươi chín triệu, bốn trăm hai mươi bốn nghìn đồng.)

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2024.
Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty CP Hàng hải Hàng không Con Cá Heo;

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất

2

Công ty TNHH Tiếp vận Ngôi sao Việt Nam

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên lạc Tổng công ty Giấy Việt Nam để ký kết hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons