Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

 

Căn cứ quyết định số 2760/QĐ-BCT ngày 14/12/2022 của Bộ Công Thương phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-GVN.HN này 20/9/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc ban hành quy chế mua sắm hàng hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu ngày 23/6/2022;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 30/6/2022 của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu với Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Việt Nam.

Xét tờ trình của tổ chuyên gia tư vấn ngày 11/7/2023

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm tra, bảo trì hệ thống QCS của 2 máy xeo tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH ABB Automation and Electrification Việt Nam.

– Giá trị ký kết hợp đồng sau khi thương thảo: 275.994.000 đồng (Đã bao gồm 8% VAT)

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn).

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Tổ chuyên gia tư vấn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị và phòng ban chức năng hoàn thiện hợp đồng và trình Tổng công ty Giấy Việt Nam ký kết hợp đồng theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ chuyên gia tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như điều 3;                                                                                  (Đã ký)

– Ông Long-PTGĐ;

– Lưu: VT, XNBD.                                                                    Lê Công Hoàng

 

 

                      

                                                           Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons