Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 21/QĐ-GVN.PT ngày 05/02/2024 Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, cải tạo nhà tắm, nhà vệ sinh của Xí nghiệp Bảo dưỡng –  Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phân Đầu tư Thương mại Nam Phát

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do

TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty TNHH Đồng Làng Nhà thầu  có giá chào cao hơn giá gói thầu
2 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng LUXHOUSE Nhà thầu  có giá chào cao hơn giá gói thầu


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons