Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

Căn cứ vào kết quả đánh giá, lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, chúng tôi xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

  • Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Hoàng Anh Đạt
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

– Giá trị trúng thầu đã bao gồm thuế VAT là: 1.263.241.056 đồng (một tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi mốt nghìn, không trăm năm mươi sáu đồng, đã bao gồm VAT 10%).

  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
  • Các nhà thầu tham dự thầu không trúng thầu và lý do:
TT Tên đơn vị dự thầu Lý do không trúng thầu
1 Công ty Bảo vệ An ninh Thịnh Trường

 

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
2 Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Thanh Quyền

 

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
3 Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Tiến Minh

 

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
4 Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ bảo vệ Kawasaki Việt Nam

 

Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.
5 Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Tân Việt Hà Nội. Không phải là nhà thầu có giá chào thầu thấp nhất.

Đề nghị đơn vị trúng thầu liên hệ với Tổng công ty Giấy Việt Nam để ký kết hợp đồng./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons