Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 1365/QĐ-GVN.PT ngày 26/12/2019 của Tổng giám đốc  Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công sửa chữa các đoạn đường nội bộ bị hỏng trong Tổng công ty Giấy Việt Nam;

Tổng công ty Giấy Việt Nam xin thông báo tới các nhà thầu tham gia đấu thầu kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên như sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây lắp Cơ khí Phong Châu

– Các nhà thầu tham dự không trúng thầu và lý do: Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt về năng lực và có giá chào cao hơn giá gói thầu

 

TT

Tên đơn vị dự thầu

Lý do không trúng thầu

1

Công ty Cổ phần Thương mại

Phong Phương

Nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đạt

(chỉ có 01 hợp đồng)

2

Công ty Cổ phần Xây dựng

Thành Công

Nhà thầu có giá chào cao hơn giá gói thầu

(chỉ có 01 hợp đồng)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons