Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu Gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2021.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu Gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2021.

  • Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2021.
  • Thời gian gia hạn phát hành hồ sơ chào hàng và thời gian đóng thầu:
  • Thời gian phát hành hồ sơ mời chào hàng: Từ 14 giờ 00 phút ngày 05/02/2021 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 19/02/2021 (trong giờ hành chính).
  • Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 19/02/2021.
  • Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Bộ phận Môi trường – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0978 813 221.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons