Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

* Thông tin cơ bản về gói thầu:

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2020 của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Tên Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế.

– Phương thức: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

  1. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Trong tháng 7+8 năm 2020.
  2. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng:

– Trong trước 30/9/2020 đối với Báo cáo giữa niên độ năm 2020.

– Trong trước 30/3/2021 đối với Báo cáo năm 2020.

  1. Thời gian đóng thầu: 09 giờ, ngày 21/8/2020.
  2. Thời gian mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 21/8/2020.

* Thông tin liên hệ:

Quý nhà thầu quan tâm xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.               Điện thoại: 02103.762.469a

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons