Mời thầu : ” Gói thầu Than cám 4a.1 “

Mời thầu : ” Gói thầu Than cám 4a.1 “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu mua Than cám 4a.1. Nội dung cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02103829 755, Fax 02103 829 177.

Hoặc Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Điện thoại:  02103 827 168, Fax 02103 829 516

Mã số thuế: 2600 357 502

1. Tên gói thầu: Gói thầu Than cám 4a.1

–                     Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

–                     Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Than cám 4a.1 phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý III+IV/2018-                     Số lượng 20.000 tấn Than cám 4a.1

–                     Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  III+IV/2018

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 17tháng 7năm 2018đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 06tháng 8năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

8. Giá bán 01 bộ HSMT:2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 890.000.000 đồng. Bằng chữ: Tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn, đồng tiền sử dụng  VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu  9giờ 15 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2018.

Đăng lúc 12/07/2018 08:38


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons