Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam “

Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu phụ tùng cho lò Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam

– Số lượng: 1.700 lá ghi cho lò hơi công nghiệp

2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 22 tháng 06 năm 2018 đến trước thời điểm đóng thầu.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.vn

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 10h30 ngày 26 tháng  6 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 19/06/2018 16:23


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons