Mời thầu : ” Gói thầu vận chuyển  Sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đến các Quận, huyện thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh. “

Mời thầu : ” Gói thầu vận chuyển  Sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đến các Quận, huyện thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh. “

Thông báo mời thầu

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ:Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02103829 755, Fax 02103 829 177.

Hoặc Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Điện thoại:  02103 827 421, Fax 02103 829 385

Mã số thuế: 2600 357 502

1. Tên gói thầu: Gói thầu vận chuyển  Sản phẩm giấy từ Tổng kho – Tổng công ty giấy Việt Nam (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đến các Quận, huyện thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh.

– Thời gian thực hiện hợp đồng:  Từ tháng 9 ÷ hết tháng 12/2018.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam năm 2018.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ  13 giờ 30 , ngày 16 tháng 8 năm 2018 đến trước 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018 ( Trong giờ hành chính )

7. Địa điểm phát hành HSMT:  Phòng Thị Trường – Tổng công ty Giấy Việt Nam. – Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 827 421; fax: 02103 829 385;

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

9.Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng ( Mười lăm triệu đồng ) bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoặc séc.

10. Thời điểm đóng thầu 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu  14 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 8 năm 2018.

Đăng lúc 14/08/2018 11:04


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons