Thông báo mời thầu gói thầu: Muối Sunfat (Na2SO4)

Thông báo mời thầu gói thầu: Muối Sunfat (Na2SO4)

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Muối Sunfat (Na2SO4)

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Hàng được bao gói trong túi nhựa hoặc trong túi xác rắn bảo đảm đủ bền đến khi sử dụng, khối lượng các bao phải thống nhất trong cùng một lô hàng

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam (từ tháng 9/2020).

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng   9  năm 2020 đến trước 09 giờ 25 phút, ngày  11  tháng   9  năm 2020.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168;  02103 830 389

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ
  2. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn).
  3. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 25 phút, ngày 11  tháng 9  năm 2020.
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 9 năm 2020.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons