Mời thầu “Lưới nhựa thu hồi bột giấy”

Mời thầu “Lưới nhựa thu hồi bột giấy”

Thông báo mời thầu

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Lưới nhựa thu hồi bột giấy

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 8- 10 tuần kể từ ngày hai bên ký hợp đồng

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày   20  tháng  3   năm 2020 đến trước 09 giờ 35 phút, ngày     26    tháng  3   năm 2020.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam-Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0987 546 500/ 02103 830 389

Hoặc nhà thầu có thể nhận bộ hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ Gmail.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 35 phút, ngày    26  tháng  3  năm 2020

10. Thời điểm mở thầu: 09giờ 40 phút, ngày    26    tháng 3  năm 2020

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./

Đăng lúc 19/03/2020 13:40


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons