Mời thầu : ” Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 298 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 298 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 298 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 298 tại Phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 160 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 31 tháng 8 năm 2018 đến 14 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Đăng lúc 27/08/2018 09:46


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons