Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Mời thầu : ” Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. “

Thông báo mời thầu

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Loại gói thầu:

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu hạn chế

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến trước 9 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2018.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: không

10. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 20, ngày 02 tháng 10 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đăng lúc 18/09/2018 15:14


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons