Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng tại Nhà máy Giấy

Thông báo mời thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng tại Nhà máy Giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ chế tạo theo mẫu cặp bánh răng cho hộp số của thiết bị 523.Th.201 Phân xưởng Nguyên Liệu và thiết bị 562.Md.04 Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam. Cụ thể như sau:
 2. Loại gói thầu

Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ; Hỗn hợp .

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến 9 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Xí nghiệp Bảo dưỡng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829637, Fax: 0210382963; Email: hcnghibb@yahoo .com.vn
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 7. Bảo đảm dự thầu: không
 8. Thời điểm đóng thầu: 9giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021
 9. Thời điểm mở thầu: 10giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons