Thông báo mời thầu gói dịch vụ: Thuê dịch vụ kiểm định đồng hồ đo lường cho hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Thông báo mời thầu gói dịch vụ: Thuê dịch vụ kiểm định đồng hồ đo lường cho hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

          Địa chỉ: Thị trấn Phong châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

          Điện thoại: 02103829755         Fax: 02103829177

          Mã số thuế: 2600357502

          Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói dịch vụ: Thuê dịch vụ kiểm định đồng hồ đo lường cho hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Nội dung gói thầu:

– Kiểm định đồng hồ đo công suất KM9M.

– Số lượng: 12 cái.

  1. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  2. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng đúng thời gian quy định của thông báo này.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.
  4. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 ngày 23 tháng 05 năm 2022 đến trước 10 giờ 00 ngày 26 tháng 05 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  5. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; Điện thoại: 0915833305
  6. Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2022.
  7. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào hồi 14 giờ 30 ngày 30 tháng 05 năm 2022, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  8. Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói dịch vụ chào hành cạnh tranh vào thời điểm nêu trên./.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons