Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, Sửa chữa bồn hoa khu vực XNBD, NMĐ và NMG thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo, Sửa chữa bồn hoa khu vực XNBD, NMĐ và NMG thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu thuê thực hiện: Cải tạo, Sửa chữa bồn hoa khu vực XNBD, NMĐ và NMG (PX Xeo)  thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Cụ thể như sau:

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210382975                 Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên Gói thầu: Cải tạo, Sửa chữa bồn hoa khu vực XNBD, NMĐ và NMG thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam
 2. Loại gói thầu:

Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi tư vấn (    ); Hỗn hợp (   ).

 1. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 4. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00 đến 16h30, từ ngày 25 tháng 3 năm 2022 đến trước thời điểm đóng thầu.
 5. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điện thoại: 02103829775, Fax: 02103829755; Email: vp.bb@vinapaco.com.vn
 6. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 đồng
 7. Bảo đảm dự thầu: không
 8. Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 6 tháng 4  năm 2022
 9. Thời điểm mở thầu: 10h30 ngày 6 tháng 4 năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons