Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp 15 mục vòng bi và phụ kiện hãng NSK

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp 15 mục vòng bi và phụ kiện hãng NSK

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp 15 mục vòng bi và ph kiệnhãng NSK

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo H sơ yêu cầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ch định nhà cung cp, một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành h sơ, thời hạn nhận h sơ đxuất (HSĐX)

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9 giờ 00 phút, ngày  7    tháng   4  năm 2023 tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có th nhậnHSYC qua email )

– Thời hạn nhận HSĐX: Trước 9 gi ngày   13    tháng   4    năm 2023.

5. Hình thức HSĐX

– HSĐX phải đ trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa ch: Phòng Vật tư nguyên liệu, Tổng công ty Giấy ViệtNam- Th trn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúTh, bên ngoài bì thư ghi rõ: H sơ đ xuất cung cấp 15 mục vòng bi và ph kiện hãng NSK”.

Chúng tôi cam kết bo mật các thông tin trong HSĐXcủa nhà cung cấp trước thời đim m HSĐX.

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu– Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons