Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hộp chèn cơ khí hãng John Crane

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp hộp chèn cơ khí hãng John Crane

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp hộp chèn cơ khí hãng John Crane

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Hồ sơ yêu cầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12-14 tuần từ ngày hợp đồng có hiệu lực

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định tnà cung cấp, một giai đoạn một túi hồ sơ.
  2. Thời gian phát hành hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề xuất (HSĐX)

– Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 9 giờ 00 phút, ngày  19   tháng   5  năm 2023 tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có thể nhận HSYC qua email )

– Thời hạn nhận HSĐX: Trước 9 giờ ngày   24     tháng  5   năm 2023.

  1. Hình thức HSĐX

– HSĐX phải để trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Vật tư nguyên liệu, Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ đề xuất cung cấp hộp chèn cơ khí hãng John Crane”.

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong HSĐX của nhà cung cấp trước thời điểm mở HSĐX.

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons