Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lưới co cho lô rửa tẩy bột

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp lưới co cho lô rửa tẩy bột

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Cung cấp ới co cho lô rửa tẩy bột

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo H sơ yêu cầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán

– Thời gian thực hiện: 20 tuần bằng đường biển kể từ ngày thanh toán 100% giá trị hợp đồng

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Ch định nhà cung cp, một giai đoạn một túi hồ sơ.

4. Thời gian phát hành h sơ, thời hạn nhận h sơ đxuất (HSĐX)

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ  15 giờ  00 phút, ngày 20  tháng 10 năm 2023 tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có th nhậnHSYC qua email )

– Thời hạn nhận HSĐX: Trước  9   gi 00 ngày  27tháng 10 năm 2023.

5. Hình thức HSĐX

– HSĐX phải đ trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa ch: Phòng Vật tư nguyên liệu, Tổng công ty Giấy ViệtNam- Th trn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh PhúTh, bên ngoài bì thư ghi rõ: H sơ đ xuất cung cấpới co cho lô rửa tẩy bột”.

Chúng tôi cam kết bo mật các thông tin trong HSĐXcủa nhà cung cấp trước thời đim m HSĐX.

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu– Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons