Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Rotor, Stator cho bơm 60/2-6L CSM

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Rotor, Stator cho bơm 60/2-6L CSM

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp Rotor, Stator cho bơm 60/2-6L CSM

– Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn, quy cách chất lượng cụ thể theo Thư mời báo giá.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian thanh toán

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng tại kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, một giai đoạn một túi hồ sơ.
  2. Thời gian phát hành thư mời, thời hạn nhận báo giá

– Thời gian phát hành thư mời: Từ 9 giờ 00 phút, ngày  02 tháng 02 năm 2023 tại Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Nhà thầu có thể nhận thư mời qua email )

– Thời hạn nhận báo giá: Trước 9 giờ ngày  10  tháng 02   năm 2023.

  1. Hình thức báo giá

– Báo giá phải để trong phong bì kín có dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Vật tư nguyên liệu, Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, bên ngoài bì thư ghi rõ: “Báo giá cạnh tranh cung cấp Rotor, Stator cho bơm 60/2-6L CSM”.

Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin trong thư báo giá của nhà cung cấp trước thời điểm mở báo giá.

Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư nguyên liệu- Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103 829 177;      Email: vtnl@vinapaco.com.vn

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons