Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Tôn phẳng và Tôn sóng bảo ôn.

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp Tôn phẳng và Tôn sóng bảo ôn.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Cung cấp Tôn phẳng và Tôn sóng bảo ôn.

– Danh mục hàng hóa cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

– Hàng hóa mới 100%, đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Chi tiết các mục theo hồ sơ mời thầu.

Thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2021 đến trước 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210 3827 168/0912 130 976;      Fax: 02103 829 516;

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021.
  4. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 45 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2021.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons