Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ kiểm toán năng lượng cho Tổng công ty Giấy Việt Nam cơ sở sản xuất tại Bãi Bằng.

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ kiểm toán năng lượng cho Tổng công ty Giấy Việt Nam cơ sở sản xuất tại Bãi Bằng.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán năng lượng cho Tổng công ty Giấy Việt Nam cơ sở sản xuất tại Bãi Bằng.

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn nghiệm thu báo cáo kiểm toán năng lượng, thanh lý hợp đồng.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2022 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 829 755/ 0915833305

Hoặc nhà thầu có thể nhận bộ hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ Gmail.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2022.
  4. Thời điểm mở thầu: 09giờ 20 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons