Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp giấy chứng nhận cho thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp giấy chứng nhận cho thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp giấy chứng nhận cho thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  2. Nội dung chính của gói thầu: Kiểm tra, đánh giá chất lượng mẫu hàn và cấp giấy chứng nhận cho thợ hàn áp lực của Tổng công ty Giấy Việt Nam.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất, và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 9 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến trước 15 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2023 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122  hoặc  0911009590.

  1. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2023.
  2. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 20 ngày 27 tháng 12 năm 2023, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons