Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2022.

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2022.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;                  Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích các mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn năm 2022.
 2. Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu môi trường nước mặt, chất thải rắn đảm bảo chính xác và phương pháp quan trắc, phân tích đúng theo quy định hiện hành. Địa điểm quan trắc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, địa chỉ thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.
 3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (cạnh tranh về giá).
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức đơn giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
 5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 3/2022 đến hết tháng 01/2023. Trong đó:
 • Thời gian thực hiện quan trắc: Thực hiện theo yêu cầu của Tổng công ty, trong tháng 3, 6, 9 và tháng 12 năm 2022.
 • Thời gian thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng: Tháng 01/2023.
 1. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 27/01/2022 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 (trong giờ hành chính).
 2. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Bộ phận Môi trường – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0978 813 221.
 3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 14/02/2022.
 4. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 14 giờ 15 phút ngày 14/02/2022 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhận và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons