Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng đầu năm 2021.

Thông báo mời thầu gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng đầu năm 2021.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;           Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường nước thải, khí thải 6 tháng đầu năm 2021.
  2. Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức lấy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu môi trường nước thải, khí thải đảm bảo chính xác và phương pháp quan trắc, phân tích đúng theo quy định hiện hành. Địa điểm quan trắc tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, địa chỉ thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức đơn giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng. Trong đó: 06 tháng thực hiện việc quan trắc môi trường nước thải, khí thải (Bắt đầu từ tháng 01/2021 đến hết tháng 6/2021); 01 tháng còn lại thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 10 giờ 00 phút ngày 25/11/2020 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 30/11/2020 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng: Bộ phận Môi trường – Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3762397 hoặc 0978813221.
  8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 30/11/2020.
  9. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 14 giờ 30 phút ngày 30/11/2020 tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhận và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons