Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755;            Fax: 02103829177.

Mã số thuế: 2600357502.

Nội dung thông báo mời thầu:

Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn, đánh giá tái chứng chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

  1. Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức đánh giá tái chứng nhận và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Địa điểm đánh giá tại Tổng công ty Giấy Việt Nam, địa chỉ thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.
  2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tổ chức đánh giá tái chứng nhận: Trong vòng 01 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Cấp giấy chứng nhận: Trong vòng 15 ngày kể từ khi hồ sơ hành động khắc phục các điểm không phù hợp đạt yêu cầu.
  3. Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 10 giờ 00 phút ngày 11/7/2023 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 19/7/2023.
  6. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 19/7/2023.
  7. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 45 phút ngày 19/7/2023.
  8. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu và nhận hồ sơ yêu cầu: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; địa chỉ: thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0814.888.258.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào thầu cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons