Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Keo AKD 18%

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Keo AKD 18%

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại/fax/email: 02103829 755, Fax 02103 829 177.

Hoặc Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam

Điện thoại:  02103 827 168, Fax 02103 829 516

Mã số thuế: 2600 357 502

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu Keo AKD 18%
 • Loại gói thầu:
X

          Xây lắp       Mua sắm hàng hóa       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp.

 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Keo AKD 18% phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý I+II/2021.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
 1. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý I+II/2021.
 2. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9 giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2020 đến trước 9 giờ 45phút, ngày 13 tháng 01 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 41.200.000 đồng. Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn, đồng tiền sử dụng VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng.
 9. Thời điểm đóng thầu 9 giờ 45 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2021.
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 50 phút, ngày 13 tháng 01 năm 2021.


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons