Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Tinh bột sắn tự nhiên

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu Tinh bột sắn tự nhiên

1. Tên gói thầu: Gói thầu Tinh bột sắn t nhiên

Loại gói thầu:

Xây lắp       Mua sắm hàng hoá X       Tư vấn       Phi tư vấn       Hỗn hợp

– Giá gói thầu: 13.970.000.000 đồng.

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Tinh bột sắn t nhiên phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý I/2022.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

2. Tên dự án: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Giấy Việt Nam Quý  I/2022.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: T9 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2021  đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2022.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thị trấn Phong Châu – Huyện Phù Ninh – Tỉnh Phú Thọ

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 140.000.000 đồng. Bằng chữ: Mt trăm bốn mươi triệu đồng, đồng tiền sử dụng  VNĐ. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 15 phút, ngày 04 tháng 01  năm 2022.

11. Thời điểm mở thầu  09 giờ 20 phút, ngày 04 tháng 01  năm 2022.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons