Thông báo mời thầu gói thầu: Kiểm tra đánh giá hiện trạng lò hơi động lực, lò thu hồi, lò công nghiệp, kiểm tra kim loại và các mối hàn bằng các phương pháp không phá hủy tại Nhà máy Điện -Tổng công ty Giấy Việt Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Kiểm tra đánh giá hiện trạng lò hơi động lực, lò thu hồi, lò công nghiệp, kiểm tra kim loại và các mối hàn bằng các phương pháp không phá hủy tại Nhà máy Điện -Tổng công ty Giấy Việt Nam

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755 Fax: 0210 3829 177   Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Kiểm tra đánh giá hiện trạng lò hơi động lực, lò thu hồi, lò công nghiệp, kiểm tra kim loại và các mối hàn bằng các phương pháp không phá hủy tại Nhà máy Điện -Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ yêu cầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hai bên ký hợp đồng đến 31/12/2024.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

4. Đơn vị nhận HSYC: Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật Việt Nam.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Theo Quy chế mua sắm của Tổng công ty.

Hồ sơ đề xuất: Gồm 01 bộ gốc, 02 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ 8 giờ 30 phút, ngày12 tháng 07 năm 2024 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày 22tháng 07 năm 2024.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103 829 755/ 0913508277

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 0,0 VNĐ

9. Bảo đảm dự thầu: Không

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 22tháng 07 năm 2024.

11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 07 năm 2024.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời nhà thầu có tên nêu trên tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons