Thông báo mời thầu gói thầu: Màng co PVC

Thông báo mời thầu gói thầu: Màng co PVC

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755  Fax: 0210 3829 177

  1. Tên gói thầu: Màng co PVC

– Danh mục hàng hóa cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

Yêu cầu:

– Quý Công ty phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có)

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 07  tháng 6 năm 2022 đến trước 09 giờ 15 phút, ngày    14  tháng 6 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam- Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 02103.830 389/0987 546 500

Hoặc nhà thầu có thể nhận bộ hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ Gmail

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 0 VNĐ
  2. Bảo đảm dự thầu: Không
  3. Thời điểm đóng thầu: 09giờ 15 phút, ngày 14  tháng 6 năm 2022
  4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 20 phút, ngày 14 tháng 6  năm 2022

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons