Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác truyền thông của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác truyền thông của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3829.755   Fax: 0210.3829.177   Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác truyền thông của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Danh mục hàng hóa cụ thể gồm:

Danh mục hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 20 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức đơn giá chào thấp nhất và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  4. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 24  / 7 /2023 đến trước 9 giờ 30 phút ngày      31   /  7  /2023.
  5. Địa điểm phát hành hồ sơ: Phòng Truyền thông, Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Điện thoại: 0210.3830.389.
  6. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút ngày 31   /  7  /2023.
  7. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05 phút ngày 31   /   7 /2023 tại phòng họp Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực tham gia gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons