Thông báo mời thầu Gói thầu: Phòng diệt các yếu tố ẩn họa nguy hiểm khu vực sản xuất Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Phòng diệt mối).

Thông báo mời thầu Gói thầu: Phòng diệt các yếu tố ẩn họa nguy hiểm khu vực sản xuất Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Phòng diệt mối).

Tên bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103829755; Fax: 02103829177

Mã số thuế: 2600357502

Nội dung thông báo mời chào hàng:

  1. Tên gói thầu: Phòng diệt các yếu tố ẩn họa nguy hiểm khu vực sản xuất Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Phòng diệt mối).
  2. Nội dung chính của gói thầu: Phòng diệt các yếu tố ẩn họa nguy hiểm khu vực sản xuất Bãi Bằng của Tổng công ty Giấy Việt Nam (Phòng diệt mối).
  3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn: Đáp ứng được các nội dung yêu cầu chào hàng, có mức giá chào thấp nhất, và hồ sơ chào hàng gửi đúng thời gian quy định của thông báo.
  5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 45 ngày.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng: Từ 8  giờ 00 ngày  5  tháng  7  năm 2024 đến trước 15 giờ 00 ngày 19  tháng  7  năm 2024 (trong giờ hành chính).
  7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời chào hàng và nhận hồ sơ chào hàng:

Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam; Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ; điện thoại: 0210 3830122  hoặc  0911009590.

  1. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 19 tháng 7   năm 2024.
  2. Hồ sơ chào hàng của các nhà thầu được mở công khai vào 15 giờ 20 ngày  tháng      năm 2024, tại Phòng Kỹ thuật – Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cho nội dung trên vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons