Thông báo mời thầu gói thầu: Sơn, dung môi, bồn tiểu, téc nước (Gồm 17 mục).

Thông báo mời thầu gói thầu: Sơn, dung môi, bồn tiểu, téc nước (Gồm 17 mục).

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3829 755; Fax: 0210 3829 177; Website: www.vinapaco.com.vn

  1. Tên gói thầu: Sơn, dung môi, bồn tiểu, téc nước (Gồm 17 mục).

– Danh mục hàng hóa cụ thể, quy cách, tiêu chuẩn theo hồ sơ mời thầu.

  1. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thiện thủ tục nhập kho bên mua.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hồ sơ dự thầu gồm: 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

  1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 9h00’ ngày 03 tháng 8 năm 2022 đến trước 9h00’ ngày 10 tháng 8 năm 2022.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Vật tư nguyên liệu – Tổng công ty Giấy Việt Nam – Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Nhà thầu có thể nhận hồ sơ mời thầu bằng bản scan đóng dấu qua địa chỉ gmail.

– Điện thoại: 0917 370 601/ 0210 3830 389; Fax: 02103 829 516.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 490.909 VNĐ (Bốn trăm chín mươi nghìn, chín trăm linh chín đồng).
  2. Bảo đảm dự thầu: Không.
  3. Thời điểm đóng thầu: 09h00’ ngày 10 tháng 8 năm 2022.
  4. Thời điểm mở thầu: 09h15’ ngày 10 tháng 8 năm 2022.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons