Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 02103.829.755; Fax: 02103.829.177; Website: www.vinapaco.com.vn

1. Tên gói thầu: Thuê khoán dịch vụ bảo vệ đảm bảo an ninh đối với những mục tiêu vòng ngoài tại Tổng công ty Giấy Việt Nam.

* Danh mục công việc cụ thể chi tiết theo hồ sơ mời thầu.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Hồ sơ dự thầu: Gồm 01 bộ gốc, 04 bộ sao đóng trong phong bì kín có dấu giáp lai.

5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/12/2023 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 15/12/2023.

6. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tổ chức cán bộ,Tổng công ty Giấy Việt Nam (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) hoặc tải về từ websitewww.vinapaco.com.vn

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 0,0 VNĐ.

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 15/12/2023.

10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 05 phút, ngày15/12/2023.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực và tư cách pháp nhân tham dự gói thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons